Gegevensbescherming

1. Bepalingen inzake gegevensbescherming

De Euregio Maas-Rijn respecteert uw persoonsrechten.
Daartoe behoort het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat wordt gegarandeerd door artikel 22 van de Belgische grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
De Euregio Maas-Rijn verwerkt uw gegevens conform de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming/AVG).

In deze zin behandelt de Euregio Maas-Rijn alle persoonsgegevens volgens de volgende principes:

Rechtmatigheid, goede trouw
Doelmatigheid
Evenredigheid
Correctheid en actualiteit
Gerechtvaardigde termijnen
Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging

De AVG kent u de volgende rechten toe:
Het recht op informatie. Als er gegevens over u rechtstreeks bij u of via een andere bron worden verzameld, hebt u het recht op begrijpelijke informatie, over wie uw gegevens verwerkt, welke gegevens er worden verwerkt en voor welk doel (artikel 12-14).
Het recht op inzage in de persoonsgegevens die een instelling over u heeft (artikel 15).
Het recht op rectificatie. Als persoonsgegevens die een instelling over u heeft niet correct zijn, heeft u het recht om verbetering of vervollediging te eisen (artikel 16).
Het recht op wissen van gegeven (“recht op vergeten te worden”) laat u toe het wissen van uw persoonsgegevens te eisen, als u niet langer wenst dat ze worden verwerkt en de instelling geen gerechtvaardigde grond meer heeft om ze te bewaren (artikel 17).
Het recht op beperking van de verwerking: Onder specifieke voorwaarden heeft u het recht om de beperking van uw persoonsgegevens te eisen (artikel 18).
Het recht op gegevensoverdracht: Onder specifieke voorwaarden hebt u het recht om door u doorgegeven persoonsgegevens terug te krijgen en aan andere instellingen ter beschikking te stellen. (artikel 20).
Het recht op bezwaar: In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit niet langer gerechtvaardigd is voor de vervulling van plichten van overheidswege of gerechtvaardigde gronden.
Als u uw identiteit kunt aantonen, heeft u als betrokkene conform artikel 15 het recht om op verzoek de volgende informatie over uw gegevens te ontvangen:
• de informatie of er gegevens over u worden verwerkt of niet,
• informatie over de doelen van deze verwerking,
• informatie over de categorieën van gegevens die voorwerp van de verwerking zijn,
• informatie over de categorieën van de ontvangers aan wie de gegevens eventueel worden doorgegeven,
• indien mogelijk de geplande duur van de gegevensverwerking,
• informatie over de herkomst van de gegevens, indien ze niet door u ter beschikking zijn gesteld,
• informatie over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.
Verder zijn de bepalingen van het decreet van 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten van toepassing.
Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u op de website van de autoriteit voor gegevensbescherming en op de website van de Europese Unie.

De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u bij de downloads terug. Enkel de teksten die in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, zijn bindend.


2. De inhoud van de EMRLingua website
Iedere keer wanneer een gebruiker het internetaanbod bezoekt of een bestand oproept, worden er tijdelijk gegevens over dit proces opgeslagen en verwerkt in een logbestand:

IP-adres
duur
gebruikte browser en hardware
datum en tijdstip
opgeroepen webpagina’s
volgorde van oproepen
zoekwoorden
landingspagina’s
exitpagina’s
provider
land van herkomst
Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd om de kwaliteit van ons internetaanbod te garanderen. Ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden noch doorgegeven aan derden. Tijdens het oproepen van afzonderlijke pagina’s worden tijdelijke cookies gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken.
In bepaalde gevallen vragen wij u een contactformulier in te vullen, bijvoorbeeld bij onlinebestellingen van informatiemateriaal of bij de uitleendienst van materiaal. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de correspondentie resp. verzending. In dat geval gelden eveneens onbeperkt de bepalingen van de AVG.

3. Contactpersonen

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de AVG is de Euregio Maas-Rijn, Gospertstraße 42 in B-4700 Eupen, vertegenwoordigd door de heer Michael Dejozé, directeur van de Euregio Maas-Rijn. De toezichthouder voor gegevensbescherming in de zin van artikel 37 van de AVG is de heer Michael Dejozé.


Privacy-instellingen vastleggen